JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

หน้าที่/มาตรฐาน

หน้าที่ของ  รปภ ของ บริษัท  เค ที เค ไทยแลนด์ จำกัด
1.  ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรมอัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2.  ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24ชั่วโมง
3.  ดูแล ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
4.  ตรวจสอบทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
5.  อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
6.  ตรวจค้นพนักงาน คนงานของผู้ว่าจ้างตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง เมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯโรงงาน หรือกิจการอื่นๆตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
7.  รปภ.มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต 
8.  เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
9.  มีหน้าที่เปิด-ปิดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
10. มีหน้าที่เดินตรวจตราตามจุดต่างๆภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่งโมง
11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุด ให้หัวหน้าชัดเดินตรวจตรา ดูการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ
12. ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ จะต้องผ่านการฝึกอบรมในการดับเพลิงเบื้องต้น 
13. พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาขัดข้อง  หรือมีเหตุพิเศษ ต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้าง และ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. บริษัท เค ที เค ไทยแลนด์ จำกัด
1. การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด ช่องทางเข้า-ออก
 • อำนวยความสะดวกและต้อนรับ ผู้ที่มาติดต่อ จนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร
 • ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล/ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการรักษาความ ปลอดภัยและการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร 
 • จดบันทึก แลกบัตรบุคคล / ยานพาหนะ สอบถามว่ามีติดต่อผู้ใด ด้วยเรื่องอะไร  จากนั้นให้ติดต่อสอบถาม และ ขออนุญาตบุคคลที่แจ้งว่าจะมีผู้มาติดต่อจะอนุญาตให้เข้าไปติดต่อหรือไม่
2. การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 
 • เฝ้าระวังภัยต่างๆอย่างรัดกุม
 • เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สอบถามหรือตรวจค้นต่อบุคคลต้องสงสัยได้อย่างมีศิลปะ เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
 • ควบคุมต่อผู้กระทำความผิดได้ทันท่วงทีตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. การตรวจตรายามวิกาล 
 • เดินตรวจตราทั่วบริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยความถี่เพียงพอ ต่อการป้องกันการเข้ามา ประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินหน่วยงาน
 • เดินตรวจตราบริเวณสถานประกอบการ เพื่อป้องกัน พนักงานหรือลูกจ้าง   ของผู้ว่าจ้างลักลอบเล่นการพนัน  และมั่วสุมยาเสพติดหากพบการกระทำความผิดให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที
 • ตรวจสอบถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามรายการที่ระบุไว้
4. การควบคุมการนำสิ่งของ เข้า-ออก 
 • ตรวจสอบบุคคลยานพาหนะที่นำเข้า-ออกจากหน่วยงาน 
 • ตรวจสอบใบอนุญาต หรือใบผ่านจากผู้มีอำนาจอนุญาต
5. การดูแลสาธารณูปโภค  
 • สำรวจตรวจตราการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กำหนดไว้
 • ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณป้อมยาม และบริเวณรักษาการณ์