JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

การอบรม

การฝึกอบรม  ( Training )
   เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน เราให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเข้ามาฝึกอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย  ( รปภ. ) ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติซึ่งเข้มข้น และ ครอบคุลมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. ทั้งหมด อาทิ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 ( Fire protection and suspended )
การจราจร ( Traffic )
   บริษัทตระหนักดีว่าอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งจากธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์เอง สร้างความสูญเสียแก่องค์กรอย่างมหาศาลอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจึงได้ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จนเกิดความมั่นใจว่า รปภ.สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างชำนาญและทันทีที่เกิดเหตุอัคคีภัย รปภ.จะสามารถปฏิบัติการตามแผนที่สถานประกอบการกำหนดได้ทันที ทั้งการเข้าผจญเพลิงและการเข้าสู่แผนอพยพ     “งานจราจร”เป็นกฎและหลักการที่กำหนดขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะในสถานประกอบการ ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.ที่ลูกค้ามีความต้องการเป็นลำดับต้น ๆ บริษัทจึงมุ่งมั่นฝึกฝนงานด้านการจราจรแก่ รปภ.จนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยความถูกต้อง
การตรวจการณ์และการตรวจค้น
( The investigator and visitation )
การบริการและการอำนวยความสะดวก
( Service and facilities )
    งานด้านการตรวจการณ์และการตรวจค้น นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งของ รปภ.ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นการนำทรัพย์สินออกนอกสถานประกอบการโดยมิชอบ บริษัทจึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจการณ์และตรวจค้น จนลูกค้ามั่นใจได้ว่า รปภ.ของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง ถูกต้องและสุภาพอ่อนน้อม     บริษัทตระหนักเสมอว่าการให้บริการของ รปภ.คือภาพความประทับใจแรกที่ผู้มาติดต่องานพึงปรารถนา ดังนั้นบริษัทจึงฝึกฝนงานการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อในด้านต่างๆ อาทิ การทำความเคารพ เทคนิคการพูดเพื่อติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างกลมกลืน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่า รปภ. ทุกคนจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อได้
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  ( Tools and security equipment )
ศิลปะการต่อสู้และการจับกุม
 ( Martial arts and the arrest )
    การนำเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือแก่ รปภ. ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่และขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้วิทยุสื่อสาร การใช้เคมีดับเพลิง การใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย การใช้เครื่องสแกนโลหะ การใช้ CCTV และการใช้ MOS ตรวจจุด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ รปภ.ทุกคนมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย รวมทั้งเทคนิคการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง    บริษัทได้จัดฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้และเทคนิคในการจับกุม โดยใช้ครูฝึกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการนำหลักสูตรการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การต่อสู้ด้วยกระบองและเทคนิคการจับกุม จนมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน รปภ.จะกล้าเผชิญเหตุด้วยความมั่นใจและเข้มแข็ง
การรักษาและพัฒนาคุณภาพ
 ( Treatment and maintain quality )
    เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการร้องเรียนปัญหาของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  การเข้าพบลูกค้า การรับทางโทรศัพท์ การร้องเรียนผ่านอีเมล์ (E-mail) และเวปไซต์ (Web site)เป็นต้น                   
     นอกจากนี้เรายังเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้เฉพาะด้าน ตามสถานการณ์ของสถานประกอบการ ตามวัฒนธรรมขององค์กรหรือท้องถิ่นและตามสถานการณ์ของบ้านเมือง การฝึกอบรมจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพของบริษัทและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การปรับใช้ระบบ ISO กับสถานประกอบการณ์ รูปแบบอาชญากรรมและสถานการณ์ในท้องถิ่น การดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยและแผนอพยพของสถานประกอบการ เป็นต้น
 
 
การฝึกอบรมระงับอัคคีภัยและแผนอพยพ การจัดการเบื้องต้นกับวัตถุต้องสงสัย
การติดตามฝึกอบรมในหน่วยงาน